Location:homepage  People  Undergraduates

People

Undergraduates

  2018

  Li Yanyi

  LiYanyi@stu.cpu.edu.cn

  Hu Qifan

  huqifan@stu.cpu.edu.cn

  Wang Qianqian

  2020140145@stu.cpu.edu.cn

  Wu Yue

  wy09032060@stu.cpu.edu.cn

  Zhang Siqi

  xzzhangsiqi@stu.cpu.edu.cn

  Xu Zizhao

  z_xu8@u.pacific.edu

  Zhou Huiqun

  1290985559@qq.com


  2019

  Yijun Chenchen1jun1997@163.com
  Jingwen Huang2020151521@stu.cpu.edu.cn
  Yingshuang Huang2020150618@stu.cpu.edu.cn
  Haoyu Li2020150542@stu.cpu.edu.cn
  Shijing Liusjlgzg@163.com
  Tianyang Liu2020151537@stu.cpu.edu.cn
  Chunling Wang2020152215@stu.cpu.edu.cn
  Zibin Wang2020152320@stu.cpu.edu.cn
  lingyu Zhong2020150077@stu.cpu.edu.cn