Location:homepage  People  Graduate Students

People

Graduate Students

  Ph.D.

  Pharmaceutical Chemistry

  2008:  Hongxia Li                   lihongxia@ujs.edu.cn

  2009:  Lingjing Xue               xuelingjing65@163.com

  2012:  Jinsheng Lin                linkingson520@sina.com

  2013:  Ding Qu                       quding1985@hotmail.com

             Wei Shen                     shenwei860927@163.com

  2015:   Zhixin Ge                   gezhixin054915@126.com

  2016:  Tingfang Wang            wtf66@126.com

             Siyuan Yin                   yinsiyuancpu@163.com

  2017:  Bin Wang                     coolboy.8996@163.com

  2018:  Meixi Hao                   meixihao_cpu@stu.cpu.edu.cn

  2019:  Zisheng Kang              kangzisheng@stu.cpu,edu.cn

  Pharmaceutics

  2007:Zhong Yao                    kersenyao@188.com

  2010:  Daquan  Chen               cdq1981@126.com

  2012:  Ran Mo                         mr.cici@163.com

  2013:  Caoyun  Ju                    jcycelia@sina.com

             Xiang Ji                        drugjin@126.com

             Quanying Bao               qyb19@126.com

  2014:  Jingwei Xue                  xuejingwei11111@163.com

             Guowei Qu                    guoweiqu@gmail.com

  2015:  Qiong Sun                     sunqiong197@163.com 

             Xuefan Xu                     xxfan012@gmail.com

             Nan Zhang                     276550812@163.com

             Assogba Gabin Assanhou

                                                    diadora832003@yahoo.fr

  2016:  Debin Yang                    yangdebin0806@163.com

  2017:  Xinyan Chen                  514565528@qq.com     

             Zekai Zhao                     zkzhao1989_cttq@163.com  

             Teng Cui                         326493879@qq.com



  Masters

  Pharmaceutical Chemistry

  2003:  Hongjuan Zhang            977080435@qq.com

  2004:  Ya Ding                          ayanju@163.com 

  2005:  Rong Cui                        cuirong@sinopharm.com

             Lianwei Guo                  cindy.guolw@gmail.com  

  2006:  Hai Ye                            yehai025@163.com

  2007:  Bixin Yi                          yibixin@163.com

  2008:  Xiaolei Chen                  13818032353@139.com

  2009:  Jianfeng Mao                  mjf_888@163.com

             Dechuang Yuan              dcyuan@163.com

  2010:  Yuting Xu                       470900144@qq.com

             Haifeng Zhang                zhanghaifeng85@sina.com

  2011:  Tao Min                           taotaomin@126.com

            Yanyu Huang                    huang_yanyu@163.com

             Zhaoyu Liu                      madmaster@163.com

  2012:  Zhixin Ge                        gezhixin054915@126.com 

             Qiong Sun                       sunqiong197@163.com 

             Jiayong Tong                   tjy1121@hotmail.com

             Lei Zhang                        magiczhang3452@126.com

  2013:  Haijiao Lin                      haijiaocpu@163.com

            Xuehui Liu                       657490368@qq.com 

            Qian Zhang                      zqhuohuo@163.com  

            Dongdong Geng               gengdongdong2006@126.com

  2014:  Lu Wang                         wanglu8924@163.com  

  2015:  Meixi Hao                       h671106m910616@163.com

             Meng Xu                         xm2010cpu@gmail.com

             Liliang Zhou                   zhouliliang_2007@126.com

             Lin Wang                        

  2016:  Xiaofei Liu                     sakuralover@yeah.net

  2017:  Jianan Qiao                    qiao_jianan@outlook.com 

             Yidi Zhang                     cpuzhangyidi@163.com

  2018:  Chunli Tian                    tianchunli_1993@163.com

  2019:  Ziming Lin                     linziming1204@stu.cpu.edu.cn

  Pharmaceutics

  2006: Yanxia Cao                      yanxiacao@hotmail.com     

  2007:  Xian Zhu                        sweetblues@yeah.net

  2008:  Guowei Qu                     guoweiqu@gmail.com

             Xiaoyan Tang                 tanya19820825@163.com

             Peng Zhang                     redky31523@hotmail.com

  2009:  Xiaoli Wu                       zs.fly@163.com

  2010:  Song Ding                       songding1985@hotmail.com

             Jia Liu                             liujia85912@163.com

  2012:  Juan Sun                         sunjuan1122@126.com

             Di Wu                             wudi.11.123@163.com

            Wanli Zhao                      zhaowanli_@126.com

            Xiaoliang Zhao                njzhxl@163.com

  2013: Wenting Li                       1198951307@qq.com

            Hala Zuo

            Ye Cui                              cuiye1010@126.com

            Nan Li                              linan321321@126.com

  2014: Cheng Zhang                   4949480509@qq.com

            Zekai Zhao                       zkzhao1989_cttq@163.com

            Pei Wang

            Juanjuan Liang 

  2015: Lei Zhang                         dg1634031@smail.nju.edu.cn

           Xue Zhang                         zxcpu2013@163.com

           Wenjie Zhang                     zhangwjcpu@163.com

            Ning Zhang                       dg1634031@smail.nju.edu.cn

  2016: Yunkai Shang                    shangyunkai91@163.com   

            Shiyang Shen                    micshen_cpu@163.com

            Zhuoyuan Wei                  weizhuoyuan227@126.com

  2017:  Lili Dai                            lilidaicpu@163.com

            Yajing Wen                       yjwen_cpu@163.com

  2018:  Yan Zhang                       zhangyancpu@163.com    

            Anwei Zhou                     anweizhou_cpu@163.com

             Daping Xie       18061293721@163.com 

      Majdi Mohammed                  sayedmagdi_92@yahoo.com

      Ameen M. Jawad                                          

  2019:  Moxiyele                         15213011034@stu.cpu.edu.cn

            Ying Zhang                       ydzynt@stu.cpu.edu.cn

             Yanan Xue                        xyn@stu.cpu.edu.cn